Domovská stránka > O Impulsu > Zřizovací listina

Zřizovací listina

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245

V Hradci Králové dne 25. září 2009
č. j. 17648/H/2009 
 
ZŘIZOVACÍ LISTINA
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje s účinností od 10. září 2009 vydává na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje v souladu s usnesením ZK/8/437/2009.
 
Čl. 1
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
Název:  Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit
Sídlo:  Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
IČ:  00361488
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 503 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, DIČ:CZ70889546

ČI. 2
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Základní účel
Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit (dále jen organizace), je specializované kulturně výchovné zařízení pro potřeby místní kultury v Královéhradeckém kraji. Jejím základním posláním je vytvářet podmínky pro rozvoj amatérské umělecké tvorby dětí, mládeže i dospělých a podílet se na zkvalitnění nabídky pro aktivní využívání volného času v oblasti kultury.

Předmět hlavní činnosti
1.  Koncepčně připravuje a organizačně se podílí na realizaci všech stupňů soutěží, přehlídek, výstav a přednášek ve spolupráci s občanskými sdruženími a jinými osobami.
2.  Organizuje vzdělávací akce, semináře a oborové dílny pro začátečníky i pokročilé.
3.  Poskytuje odbornou, organizační, metodickou, technickou a poradenskou činnost v regionu pro kulturní zařízení, instituce, občanská sdružení, kluby, soubory i jednotlivce ve všech oborech a za tím účelem spolupracuje s profesionálními odborníky.
4.  K zajištění propagace své činnosti a potřeby informování široké veřejnosti vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace.
5.  Pro zřizovatele a další osoby zpracovává odborné posudky, rešerše, poskytuje informační služby v souvislosti s předmětem své činnosti. Analyzuje stav a vývoj amatérské kultury v kraji.
6.  V rámci oboru své hlavní činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery, vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace své činnosti.
7.  Poskytuje potřebné odborné, technické služby všem osobám zabývajícím se různými obory amatérské umělecké tvorby, sleduje úroveň jejich tvorby a zajišťuje jejich propagaci.
8.  Nebytové prostory sloužící k zajištění hlavní činnosti může organizace pronajímat k výchovně vzdělávacím či jiným veřejným účelům tak, aby nebyl narušen chod organizace.

ČI. 3
Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem organizace
1.  Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace /dále jen „ředitel"/, kterého jmenuje Rada Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ředitel organizace se ujímá funkce dnem uvedeným ve jmenovací listině.
2.  Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn zastupovat organizaci navenek, jednat jejím jménem ve všech věcech, týkajících se činnosti organizace v souladu se zřizovací listinou a to tak, že k názvu organizace připojí vlastnoruční podpis. Plní veškeré úkoly vyplývající z práv a povinností zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce a souvisejícími předpisy.
3.  Ředitel rozhoduje o vytvoření vnitřní struktury organizace, řízení a pracovním zařazení zaměstnanců, vydává organizační, provozní a pracovní řád a další vnitřní předpisy organizace. Odpovídá za to, že při činnosti organizace budou dodržovány veškeré zákony, právní předpisy vydané na základě zmocnění uvedených v těchto zákonech, vyhlášky, nařízení, pokyny zřizovatele, především příslušné směrnice zřizovatele vydané v souladu se zákonem o krajích, popř. na základě dalších právních předpisů upravujících činnosti organizace.
4.  Ředitel jmenuje svého zástupce, který v době nepřítomnosti ředitele jedná za organizaci v rozsahu svého zmocnění a oprávnění, pokud není organizačním řádem organizace stanoveno jinak.
5.  Zřizovatel kontroluje dodržování úkolů, které vyplývají příspěvkové organizaci z čl. 3 odst. 3 této zřizovací listiny.

ČI. 4
Vymezení majetku ve vlastnictví kraje, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek")
Obecná ustanovení
1.  Příspěvkové organizaci se k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena, předává k hospodaření movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele dle syntetických účtů organizace ke dni 30. 6. 2009 (dále jen „svěřený majetek"). Organizace je povinna sním hospodařit v souladu splatnými předpisy pro hospodaření příspěvkových organizací a v souladu s touto zřizovací listinou.
2.  Organizace je zejména povinna:
•  majetek využívat efektivně a ekonomicky k účelu, ke kterému byla organizace zřízena nebo k němuž jí byl předán
•  majetek chránit před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím
•  chránit majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody
• odepisovat majetek v souladu s obecně platnými právními předpisy a odpisovým plánem schváleným radou kraje
•  udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, zajišťovat jeho opravu a údržbu, včetně provádění revize a prohlídek nutných pro řádné zajištění provozu
•  vést řádnou účetní a majetkovou evidenci
•  provádět inventarizaci majetku v souladu se zákonem o účetnictví
• oznamovat veškeré změny v účetní a majetkové evidenci nemovitého majetku (převody nebo přechody vlastnictví, technické zhodnocení, demolice, technické úpravy, změny užívání, apod.) vždy do 10. kalendářního dne následujícího měsíce oddělení krajského úřadu, které je pověřeno úkony v majetkové oblasti (dále jen „majetkové oddělení") a věcně příslušnému odboru krajského úřadu; bezodkladně oznamovat majetkovému oddělení změny (nabytí, pozbytí, změna v registraci apod.) související s motorovými vozidly provozovanými organizací, které mohou mít dopad na jejich pojištění nebo pojištění odpovědnsoti z jejcih provozu
•  sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících
•  na vyžádání zřizovatele a jím pověřených orgánů pro potřeby kontroly umožnit volný přístup ke svěřenému majetku a k veškeré korespondenci, týkající se činnosti organizace, zejména účetní a operativní evidenci, interním předpisům, bankovním výpisům a dalším dokladům, týkajících se činnosti organizace.
3. Nepotřebným majetkem pro potřeby této zřizovací listiny je:
a)  majetek přebytečný, kterým je takový majetek, který organizace trvale nepotřebuje k plnění svých úkolů, resp. majetek přesahující svým rozsahem potřeby organizace.
b)  majetek neupotřebitelný, kterým je takový majetek, který pro své opotřebení nebo poškození, zastarání technických a funkčních vlastností nebo nepřiměřenou nákladnost provozu a nehospodárnost nemůže již sloužit svému účelu; za neupotřebitelné se též považují budovy a stavby, které nelze přemístit a které je zapotřebí odstranit v důsledku plánované výstavby nebo rozšíření objektu a to vždy v souladu s platnou právní úpravou (za dodržení příslušných ustanovení stavebního zákona, zákona o veřejných zakázkách apod.)
4. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Za okolností uvedených v této zřizovací listině může nabývat majtek i do svého vlastnictví.
4.1. Majetek ve vlastnictví organizace a režim nakládání s tímto majetkem
4.1.1.  Do svého vlastnictví nabývá organizace pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to
■  bezúplatným převodem od svého zřizovatele
■  darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
■  děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je povinna dědictví odmítnout
■  jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele
4.1.2.  Pokud se stane majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za níže uvedených podmínek.
4.1.3.  Předchozí písemný souhlas zřizovatele tam, kde je vyžadován zákonem č. 250/2000 Sb., anebo tam, kde to stanoví zřizovatel podle § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je jeho součástí, s výjimkou peněžitého daru účelově neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas společný pro více právních úkonů. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný.
4.2. Svěřeny nemovitý majetek, jeho nabývání organizací a nakládání se svěřeným nemovitým majetkem
4.2.1.  Nabývání nemovitého majetku (koupě, darování, směna, výstavba...):
1. Úplatně i bezúplatně vždy se souhlasem zřizovatele prostřednictvím věcně příslušného odboru zřizovatele. 4.2.2.  Pozbývání nemovitého nepotřebného majetku a jeho likvidace:
1.  Úplatně i bezúplatně vždy se souhlasem zřizovatele prostřednictvím věcně příslušného odboru zřizovatele.
2.  Oznámení o nepotřebnosti nemovitého majetku, včetně návrhu na nakládání s tímto majetkem, předkládá písemně organizace na majetkové oddělení. Další postup při nakládání s tímto majetkem se řídí zákonem 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
4.2.3.  Ostatní způsoby nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem (nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory, výpůjčky)
1.  O ostatních způsobech nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem rozhoduje organizace samostatně bez souhlasu zřizovatele.
2.  Organizace uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce jiným subjektům, pokud tento majetek plně nevyužívá pro plnění hlavního účelu pro který byla zřízena, popř. není využit ani pro doplňkovou činnost.
3.  Nájemní smlouvy na nemovitý majetek lze uzavřít na dobu určitou, nejdéle na 5 let nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční.
4.  Nájemní smlouvy na pronájem bytů lze uzavřít na dobu určitou, nejdéle na 2 roky.
5.  Při pronájmu nemovitého majetku je organizace povinna sjednat nájemné alespoň ve výši v místě a čase obvyklém, není-li rozhodnutím zřizovatel určeno jinak, a postupovat v souladu s pokyny zřizovatele.
4.2.4. Zhodnocování nemovitého majetku
Organizace je povinna u svěřeného majetku požádat vždy zřizovatele o souhlas k investici do majetku kraje. Při udělování souhlasu je třeba vždy posuzovat účelnost investice pro zhodnocení majetku kraje a přiměřenost vložených nákladů.
4.3. Svěřený movitý majetek, jeho nabývání a nakládání s títmto majetkem
4.3.1 Nabývání movitého majetku investičního charakteru (hmotný a nehmotný)
1.  Úplatně i bezúplatně vždy se souhlasem zřizovatele prostřednictvím věcně příslušného odboru zřizovatele.
2.  Úplatně nabývá organizace movitý majetek prostřednictvím Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje nebo se souhlasem zřizovatele v rámci schváleného rozpočtu organizace.
4.3.2 Pozbývání nebo likvidace nepotřebného movitého majetku investičního charakteru
1. Úplatný převod nebo likvidace movitého majetku v pořizovací ceně do výše 200.000,- Kč:
a)  ředitel organizace rozhoduje po projednání v likvidační a škodní komisi organizace o:
I)  zajištění fyzické likvidace nepotřebného movitého majetku v pořizovací ceně do výše 200.000,- Kč, jedná-li se dle odborného posudku vypacovaného na základě zadání ředitele organizace (s uvedením jeho neopravitelnosti, vysokých nákladech na provoz apod.) o neupotřebitelný movitý majetek
II)  převodu nepotřebného movitého majetku v pořizovací ceně do výše 200.000,- Kč na jinou příspěvkovou organizaci kraje (do jejího svěřeného majetku) formou předávacího protokolu, jde-li o přebytečný majetek; převod na jinou příspěvkovou organizaci kraje lze provést až po tom, co ředitel za součinnosti věcně příslušného odboru provede nabídkové šetření u ostatních příspěvkových organizací kraje.
b)  v případech, kdy není s nepotřebným movitým majetekem v pořizovací ceně do výše 200.000,- Kč naloženo dle odstavce a), Rada Královéhradeckého kraje rozhoduje na návrh ředitele organizace o úplatném převodu přebytečného majetku na jinou právnickou nebo fyzickou osobu za cenu dle znaleckého posudku. V případě, že cena znaleckého posudku by převýšila cenu získanou prodejem majetku nebo znalecký posudek by byl vzhledem k předpokládané hodnotě věci neadekvátní, schválí rada kraje prodej za cenu v místě a čase obvyklou na návrh ředitele organizace, pokud nebude orgány kraje stanoveno jinak.
2.  Úplatný převod nebo likvidace majetku v pořizovací ceně nad 200.000,- Kč:
v
a)  Ředitel organizace rozhoduje po projednání v likvidační a škodní komisi organizace o převodu nepotřebného movitého majetku v pořizovací ceně nad 200.000,- Kč na jinou příspěvkovou organizaci kraje (do jejího svěřeného majetku) formou předávacího protokolu, jde-li o přebytečný majetek; převod na jinou příspěvkovou organizaci kraje lze provést až po tom, co ředitel za součinnosti věcně příslušného odboru provede nabídkové šetření u ostatních příspěvkových organizací kraje.
b)  V případech, kdy není s nepotřebným movitým majetkem v pořizovací ceně nad 200.000,- Kč naloženo dle odstavce a), Rada Královéhradeckého kraje rozhoduje na základě žádosti ředitele organizace, který je povinen předložit návrh na vyřazení tohoto majetku po projednání ve škodní a likvidační komisi organizace, dále s věcně příslušným odborem a ekonomickým odborem o jeho další realizaci. V případě neupotřebitelného majetku ředitel organizace zabezpečí vypracování odborného posudku, kterým doloží žádost o vyřazení a likvidaci majetku věcně příslušnému odboru, který zabezpečí předložení návrhu k rozhodnutí radě kraje.
3.  Bezúplatný převod majetku:
a)  V pořizovací hodnotě do 100 000,-Kč musí být vždy projednán v radě kraje.
b)  V pořizovací hodnotě nad 100 000,—Kč musí být vždy projednán v zastupitelstvu kraje.
4.3.3  Ostatní způsoby nakládání s nepotřebným movitým majetkem (pronájem, výpůjčky)
1.  O ostatních způsobech nakládání s nepotřebným movitým majetkem rozhoduje organizace samostatně bez souhlasu zřizovatele.
2.  Organizace uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce jiným subjektům, pokud tento majetek plně nevyužívá pro plnění hlavního účelu pro který byla zřízena, popř. není využit ani pro doplňkovou činnost. Při pronájmu movitého majetku je organizace povinna sjednat nájemné alespoň ve výši v místě a čase obvyklém, není-li rozhodnutím zřizovatele určeno jinak
4.3.4  Realizace převodu movitého majetku
1.  Prodej nebo bezúplatný převod majetku po projednání v orgánech kraje realizuje organizace.
2.  Ředitel organizace je vždy povinen realizovat usnesení rady kraje a zajistit schválenou likvidaci neupotřebitelného majetku organizace formou:
•  prodeje (přímým nebo prostřednictvím jiného subjektu) za cenu schválenou radou kraje
•  bezúplatného převodu (darováním)
•  fyzické likvidace (spálením, sešrotováním, rozbitím)

ČI. 5
Nakládání s pohledávkami
1.  Organizace jsou povinny dbát na to, aby pohledávky vyplývající ze smluvních vztahů byly uhrazeny řádně a včas.
2.  Pokud není pohledávka ze strany dlužníka uhrazena v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě, je povinností organizace zaslat dlužníkovi upomínku nebo výzvu k úhradě pohledávky. V případě neuhrazení platby ani po uplynutí náhradního termínu stanoveného v zaslané upomínce nebo výzvě k plnění je nutno přistoupit k vymáhání pohledávky.
3.  Je-li sjednáno s dlužníkem plnění formou splátek, je nutno vždy v dohodě o splátkách uvádět způsob úhrady splátek, jejich výši a musí být s dlužníkem sjednána ztráta výhody splátek pro případ prodlení s kteroukoliv splátkou a úroky z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
4.  Exekuční řízení lze realizovat příslušným soudem nebo soudním exekutorem.
5.  Ředitel organizace rozhoduje po projednání v likvidační a škodní komisi organizace o odpisu pohledávky do výše 3000,- Kč v jednotlivém případě.
6. Pohledávky nad 3000,- Kč v jednotlivém případě vzniklé při výkonu činnosti organizace je možno odepsat pouze na základě projednání a schválení příslušným orgánem kraje podle ust. zákona o krajích, za předpokladu, že:
•  vymáhání pohledávky bylo bezvýsledné i přes vynaložení veškerého zákonem stanového postupu
•  náklady spojené s vymáháním pohledávky by převýšily jeho výsledek a existuje důvodný předpoklad, že řízení by nevedlo k požadovanému výsledku

ČI. 6
Postup při zadávání veřejných zakázek
Pokud je organizace zadavatelem veřejných zakázek postupuje při jejich zadávání v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vlastními interními předpisy.

ČI. 7
Finanční hospodaření organizace
1.  Hospodaření organizace se řídí obecně platnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozd. předpisů z.č. 129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, jakož i směrnicemi, pravidly, zásadami a dalšími pokyny zřizovatele.
2.  Organizace zajišťuje hlavní účel a předmět své činnosti z příspěvku na činnost přiděleného z výnosů hlavní činnosti a z rozpočtu zřizovatele.
3.  Vztahy rozpočtu organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku měnit. V neprospěch organizace se mohou rozpočtové změny provádět na základě rozhodnutí zřizovatele rozpočtovým opatřením, a to pouze ze závažných důvodů a objektivních příčin.
4.  Zřizovatel schvaluje po skončení kalendářního roku výsledek hospodaření organizace. V případě kladného hospodářského výsledku schvaluje organizaci příděly do peněžních fondů /rezervního fondu, fondu odměn. V případě záporného hospodářského výsledku rozhoduje o vypořádání ztráty zřizovatel.
5.  Organizace může posílit svůj investiční fond převodem z rezervního fondu jen ve výši písemně odsouhlasené zřizovatelem.
6. Organizace je povinna v souladu s příslušnými právními předpisy zřídit fond kulturních a sociálních potřeb a hospodařit s ním v souladu s platnou právní úpravou.

ČI. 8
Doplňková činnost
Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti pro vhodné využití hospodářských možností, odbornosti zaměstnanců organizace a za účelem dosažení zisku, který bude použit pro hlavní činnost organizace. Účetnictví související s doplňkovou činností bude vedeno odděleně. Organizace je oprávněna provádět doplňkovou činnost pouze za předpokladu, že realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu organizace vymezeného v čl. 2 této zřizovací listiny, a že doplňková činnost bude sledována odděleně od finančního hospodaření organizace ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zřizovatel uděluje souhlas k tomu, aby organizace mohla na základě příslušného oprávnění, pokud je zvláštním předpisem požadováno, vykonávat tyto činnosti:
Doplňková činnost není povolena.

ČI. 9
Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována

Organizace Královéhradeckého kraje je zřízena na dobu neurčitou.

ČI. 10
Závěrečná ustanovení
Organizace je podle § 27 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozd. předpisů zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové. Tato zřizovací listina ruší zřizovací listinu vydanou zřizovatelem dne 1. dubna 2003 včetně všech vystavených dodatků.

Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje s účinností ode dne 10. září 2009.
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové