Domovská stránka > Aktuality > Výběrové řízení na pozici ředitele

Výběrové řízení na pozici ředitele

 

RADA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

vyhlašuje výběrové řízení na funkci

ŘEDITELE – ŘEDITELKY

 

příspěvkové organizace

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit

 

 

Požadavky na uchazeče:

 • státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
 • vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru výhodou
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost právní problematiky v oblasti kultury
 • znalost minimálně jednoho světového jazyka na komunikační úrovni
 • komunikační schopnosti, schopnost vést pracovní kolektiv
 • samostatnost, časová flexibilita
 • základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace, praxe na vedoucím místě příspěvkové organizace v oblasti kultury výhodou
 • orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů výhodou
 • aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B

 

Požadované doklady k přihlášce:

 • písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační či umělecká činnost, jiné aktivity v oboru
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně kopie vysvědčení ze státních závěrečných zkoušek
 • kopie lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, nebo doklad o jeho vyžádání (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 • čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
 • návrh koncepce řízení organizace v rozsahu max. 5 stran strojopisu formátu A4

 

Místo, čas a termín podání přihlášky:

Přihlášku zašlete na adresu Ing. Milan Smolík, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení kultury a památkové péče, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději do 14:00 hodin dne 31. srpna 2017. Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení Impuls Hradec Králové“

 

Předpokládaný nástup  1. 1. 2018. Vybraný uchazeč bude jmenován do funkce na dobu určitou – na šest let od data nástupu do funkce.

 

Kontaktní osoba pro získání bližších informací:

Mgr. Veronika Janáčková, referentka oddělení kultury a památkové péče, tel. 495 817 255

Mgr. Pavlína Mazánková, referentka oddělení kultury a památkové péče, tel. 495 817 322

 

 Výběrové řízení:

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové