ČV2016

Informace

Český videosalon 2016
soutěž neprofesionální filmové tvorby pro Královéhradecký kraj
 
sobota 16. dubna 2016
Kino 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují
 
Uzávěrka je 4.dubna 2016!
 
KINO70_DSC_0183
 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Celostátní soutěž (krajské kolo) neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných mediích.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž je dvoukolová: krajská kola a republikové kolo.

Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:

a)    se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol,

b)    přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola a řádně vyplní průvodní list nebo provede registraci filmu a osoby na portále FILMDAT,

c)    snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,

d)    autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR,

e)    přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací (průvodní list nebo registraci na portále FILMDAT) do termínu uzávěrky krajského kola jeho pořadateli,

f)    souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže,

g)    přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné, s výjimkou soutěže minuta filmů,

h)    z krajských soutěží můžou postoupit do celostátní soutěže autoři starší 15 let.


Soutěžní kategorie:

a)    dokumenty,

b)    reportáže a publicistika (videoblog),

c)    hrané snímky,

d)    animované snímky,

e)    experimentální snímky,

f)    videoklipy.

 

Doporučená délka soutěžního snímku je do 20 minut.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

 

Krajská kola

Propozice krajských kol a organizační a ekonomické zabezpečení včetně případných cen pro oceněné autory vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže. Pořadatel krajského kola má právo provést předvýběr. Pořadatel krajské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do krajské soutěže rozhoduje autor.

Pořadatelé celostátní (krajské) soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:

a)    nemají řádně vyplněný platný průvodní list nebo registraci filmu a osoby na portále FILMDAT (včetně data narození autora),

b)    nesplňují propozice soutěže,

c)    nebyl dodán protokol z krajského kola.

Ekonomické zajištění

Na krajském kole v Královéhradeckém kraji má autor snímku nárok na proplacení cestovného ve výšši hromadné dopravy. Podmínkou je vyplnění přihlášky při registraci filmu na portále Filmdat.

IV. HODNOCENÍ

Porotu krajského kola jmenuje jeho pořadatel. Krajské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Seznam porotců obdrží pořadatelé krajských kol e-mailem z NIPOS-ARTAMA Praha.

Porotu republikového kola jmenuje NIPOS-ARTAMA. Pořadatelům obou kol (CSNFT, KS) se doporučuje, aby v porotě obměnili minimálně jednoho člena oproti složení porot v předcházejícím ročníku soutěže. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.

Odborná porota bude o přidělování cen rozhodovat ve veřejném či tajném hlasování po skončení projekce soutěžních filmů.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Fyzické nosiče

Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2016 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray a Flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora.

Video formáty

Pro nosiče DVD bude akceptován formát DVD Video a pro Blu-Ray formát BD Video.

Počítačové formáty

Pro počítačové zasílání filmů budou v roce 2016 akceptovány níže uvedené formáty a kodeky. Všechny filmy musí být v barevné normě PAL a frekvenci 25 fps.

Kontejnery: MPG, MP4, AVI

Formáty (kodeky) videí: MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD – všech rozlišení, minimálně však 720x576.

Filmy zaslané v jiných formátech nemají garanci přijetí do soutěže.

Způsob distribuce

Fyzické nosiče

Fyzické nosiče je možné zasílat poštou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.

V případě, že autor film nepřihlásí elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné do obálky s filmem přiložit i řádně vyplněný průvodní list.

Počítačové formáty

FTP – filmy je možné nahrát prostřednictvím FTP připojení vyhlášeného krajským pořadatelem.

Datové služby – filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu www.uschovna.cz na e-mailovou adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.

V případě, že film nebude přihlášen elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné k souboru filmu přiložit i elektronickou verzi průvodního listu (formát WORD nebo scan průvodního listu).

U elektronicky zasílaných formátu používejte prosím níže uvedenou názvovou syntaxi, a to jak u filmů, tak u přihlášek.

Název souboru filmu i přihlášky pište bez diakritiky, velkými písmeny a místo mezery použijte _ podtržítko. Do názvu souboru uveďte pouze název filmu. V případě, že film přihlásíte do soutěže přes portál FILMDAT, není nutné přikládat přihlášku. Tuto skutečnost označte v názvu souboru písmenem „F“ na konci názvu filmu. Filmy s „F“ na konci musí být zaregistrovány na portále FILMDAT a jeho prostřednictvím musí být film přihlášen do krajského kola.

Filmy umístěné na serverech YouTube, Stream a jakýchkoliv podobných nebudou stahovány a akceptovány.

Možnosti přihlašování filmů

1) Portál FILMDAT

Při využití tohoto způsobu není nutné vyplňovat průvodní list. Autor (pokud tak už neučinil v minulosti) film a svou osobu pečlivě a úplně zaregistruje a poté prostřednictvím přihlašovacího dialogu přihlásí film do soutěže.

2) Vyplnění elektronické verze průvodního listu

Tato varianta je určena pro autory, kteří svůj film budou posílat elektronicky a nevyužijí možnosti přihlásit film přes portál FILMDAT. Autor vyplní buď přímo formulář ve Wordu, nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle elektronickou cestou.

3) Papírová forma průvodního listu

Tato varianta je pro autory, kteří svůj film budou posílat pozemní poštou a nevyužijí možnosti přihlásit film přes portál FILMDAT. Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně ho vyplní a zašle spolu s nosičem pozemní poštou nebo zásilkovou službou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem:

Impuls Hradec Králové, Brněnská 375, Hradec Králové (heslo Český videosalon)

Uzávěrka je 4.dubna 2016!

Bližší informace:

FILMDAT – Jaroslav Šika, 602 458 782, sika@seznam.cz

JBS STUDIO, Jaroslav Bouše, 608 463 364, jbs@videostudio.cz

 

VI. Závěrečné ustanovení

V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen.

Propozice, přihlášky (příklady přihlašování filmů na www.filmdat.cz ) a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz  www.artama.cz  www.klubcentrum.cz

 
Kontakt, krajské kolo Královéhradecký kraj:
+420 773 133 744
 
Pořádají: 
Impuls Hradec Králové
Kino 70 - Městský klub Nové Město nad Metují
Unitedfilm
 
Finanční podpora:  
Královéhradecký kraj
Ministerstvo kultury
Nové Město nad Metují
 
Krajská filmová soutěž se koná pod záštitou rady královéhradeckého kraje a starosty Nového Města nad Metují.
Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové